Reklam:
Hem Skribenter Artiklar av Thomas "Norton" Nordén

Thomas "Norton" Nordén

85 ARTIKLAR 3 KOMMENTARER
Detta är en personlig blog för Thomas Nordén, som också äger och driver Early to Rise AB. En byrå som hjälper små och medelstora företag med funktionell marknadsföring.

Ökad produktivitet med HazeOver

Ökad produktivitet på din Mac med HazeOver

Med tillägget HazeOver kan du dimma bakgrunden på det som du för tillfället inte använder. Det gör att du kan fokusera bättre på det fönster som är öppet. Om du brukar jobba med många olika program och fönster öppna samtidigt så detta ett välkommet verktyg.

Du kan skaffa tillägget på App Store. Det kostar runt 50 kr.

Mastering Marketing Agility – en sammanfattning

Mastering Marketing Agility, en sammanfattning

Jag snubblade över boken ”Mastering Marketing Agility”, av Andrea Fryrear, via en artikelserie som Patrik von Bergen skrivit. Precis som utvecklingsavdelningar jobbar agilt kan även marknadsavdelningar göra det. Boken handlar hur en marknadsavdelning kan göra detta.

Mina key takeaways från “Mastering Marketing Agility” är:

 • Precis som en utvecklingsavdelning jobbar agilt kan även en marknadsavdelning göra det.
 • Vi bör separera på det strategiska arbetet där ”vad” som ska göras av marknadsfolket skiljs från ”hur”. Det är olika, men sammanlänkade processer.
 • Det finns ett sju principer som måste efterlevas för en marknadsavdelning ska kunna jobba agilt och de är:
 1. Ett extremt kundfokus, där kunden kan vara intern likväl som extern
 2. Total transparens om vad som ska göras och de utmaningar som avdelningen och de enskilda marknadsförarna kämpar med, kontinuerliga förbättringar
 3. Kontinuerliga förbättringar – ingenting blir rätt från början utan det är genom en öppenhet och villighet att förbättra som processer och metoder kan utvecklas
 4. Flexibilitet – vi måste kunna anpassa oss efter rådande omständigheter och möjligheter, även om vår plan säger något annat
 5. Tillit – vi måste lita på ”the leadership team”, ”strategiska teams” och våra kollegor. Mycket faller tillbaka på principerna om kundfokus och transparens.
 6. Getting shit done, eller ”bias toward actions” som det benämns i boken. Vi måste agera även om vi inte har alla fakta på bordet. Det blir också viktigt att ha rätt medarbetare i våra agila grupper som också bidrar till action.
 7. Mod – att ändra det traditionella sättet en marknadsavdelning jobbar är inte lätt eller glasklart. För att få bestående förändringar och följande förbättringar krävs modet att kämpa på. Det krävs också mod att stå emot ryggmärgsreflexen som många marknadsförare har – att vara behjälpliga till i stort sett varje pris.
 • Har vi för mycket att göra blir ingenting gjort, så det gäller att jobba med det som har störst hävstångseffekt under perioden/sprinten. En stor del med att jobba agilt är därför att säga ”nej” till inspel från kollegor och andra avdelningar.
 • Årliga affärsmål bryts ner till kvartalsmål som bryts ner till avdelningsmål, som bryts ner till mål för marknadsavdelningen, som bryts ner till olika ”execution teams” som sedan bryts ner ytterligare till aktiviteter i en prioriterad kö, där det som är viktigast läggs längst upp. Denna kö är helig och utgör stommen i vad marknadsmedarbetaren ska utföra.
 • Arbetsuppgifterna från kön flyter sedan genom en process som illustreras med en Kanbantavla, vilken också bidrar till transparensen.
 • Det är viktigt att mäta vad marknadsavdelningen åstadkommer när de jobbar agilt. Det kan mätas på processnivå och på outcome. Hur lång tid tar det att genomföra ”en uppgift”, hur många uppgifter hinner marknadsteamet genomföra på en tidsperiod och vad är resultatet av dessa uppgifter; vad är ”the outcome”.

En stor del av boken handlar om hur övergripande mål kan brytas ner till uppgifter för marknadsavdelningen; hur ofta ska vi ha olika möten, vilka ska vara med och vad händer på respektive möten. Det är alldeles för mycket detaljer för att sammanfattas i ett kort inlägg.

Det som jag tar med mig från boken

När jag läste boken kände jag igen mig i mycket av mitt eget sätt att jobba, dels som tidigare marknadsansvarig, dels som egenföretagare. Det som fastnade hårdast i mitt medvetande är nog det enkla med att:

 • Att skilja ”vad” som ska göras från ”hur” det ska göras och vilka som är ansvariga för vad.
 • Arbetskön är helig.
 • Minimera antalet uppgifter som du jobbar på per tidsenhet, work in progress.

Boken är väldigt praktiskt, nästan som en kokbok, och innehåller en hel del detaljer. Jag tror jag ska läsa om boken igen om några månader.

Om du jobbar på en marknadsavdelning och vill föbättra sättet ni jobbar på kan jag varmt rekommendera boken.

Hantera stress på jobbet

Stressa mindre på jobbet

Stressar du på jobbet? Då är du inte ensam. I största möjliga mån är det förstås viktigt att hitta källan till vad som orsakar situationen, men det kan också vara användbart att hitta sätt hantera och minska stressen.

Jag brukade lite skämtsamt säga “fokusera, prioritera, delegera, välj bort”, tilll mina arbetskamrater när vi kände att vi hade alldeles för mycket att göra. Även om jag sade det sarkastikt med amerikanska handpistoler – pew, pew –  så ligger det ändå en hel del i det.

Mycket av stresshanteringen handlar om att veta vad som är viktigt och att fokusera på det. Det finns dock fler sätt att hantera stressen och nedan hittar du några av mina tips, tricks och rekommendationer för att minska störningsmoment och stress.

Sätt tydliga mål

Sätt tydliga mål – då blir det lättare att prioritera tiden. Att säga “ja” till något är att säga “nej” til något annat. Med en någorlunda tydlig prioritering blir detta enklare.

Eisenhowers matris

EisenhowermatrisenNär någon kommer med spontana frågor/önskemål, använd Eisenhowers klassiska 2×2. Fråga om ärendet är brådskande eller inte, om det är viktigt eller inte. Förvånansvärt ofta är det inte så brådskande och du kan planera in uppgiften i kalendern (eller delegera den till någon annan)

Använd hörlurar

På den tiden jag jobbade på kontor (numera sitter jag alldeles, alldeles ensam…) satte jag på mig hörlurar för att signalera att jag var inne i min egna “bubbla” och inte ville bli störd.

Om du sitter i landskap kan du även boka ett konferensrum där du kan sitta lite undanskymt och ostört.

Hitta tider för olika arbetsuppgifter

Om du är som mig så har du vissa tider på (arbets)dagen då det är lättare att utföra mer tankekrävande arbetsuppgifter. För mig är jag mest i “zonen” på morgonen innan 10:00, det är också då jag försöker få mer krävande arbete gjort. Därefter tar jag mig an mer rutinartade arbetsuppgifter som inte kräver alltför mycket mental kraft. Sedan brukar jag komma igång igen runt 19:00 – för mig som är egenföretagare med hemmakontor är dessa tider inget problem.

Calendly för att boka tid med dig

Jag använder Calendly för att boka tider. Om någon vill/behöver ett möte så kan de boka en tid som passar dem och mig i min kalender. Vissa säger att detta är lite slött och opersonligt, men det underlättar en hel del av mötesadministrationen och det “försvarar” din tid.

Getting Things Done

Försök att implementera “Getting things done“-metodiken. En av grunderna är att inte ha saker i skallen, utan så fort det är något som ska göras så ska det skrivas ner.

Ta pauser

Många säger att man ska ta regelbundna pauser. Jag har inte något schemalagt, utan jag brukar kliva bort från tangentbordet när jag känner att jag börjar dåsa till. Jag försöker, men lyckas absolut inte alltid, att kombinera pauserna med att göra någon enkel fysisk övning. Några snabba armhävningar, situps eller att stå i plankan.

Affärsplan och affärsmodell

Affärsmodell visar hur ni ska uppnå målen i affärsplanen

Vad är egentligen skillnaden på en affärsplan och en affärsmodell? Min erfarenhet att de flesta är bekanta med och kan beskriva en affärsplan. Men en affärsmodell, vad är det? Och hur hänger affärsmodellen ihop med affärsplanen?

Förenklat besrkiver affärplanen lite akademiskt “vad” företaget ska uppnå, medan affärsmodellen är mer inriktad på “hur”.

Vad är en affärsplan

En affärsplan är en affärsstrategi för hur företaget ska fungera, växa och lyckas. Affärsplanen är ofta ett viktigt ledningsverktyg för att fastställa mål och målsättningar för att nå dessa milstolpar.

Affärsplanen tenderar till att vara mer “statisk” i sin natur och beskriver vad ett företag ämnar att åstadkomma och inom vilka ramar. Många gånger är detta ett ganska akademiskt dokument som kanske mer lämpar sig för ekonomer, riskkapitalister och banker. Det ger sällan kraft och riktning och individuella medarbetare, som ju är de som i slutänden ska leverera mot strategien och de uppsatta målen.

Vad är en affärsmodell

Om du hade frågar mig för 10 år sedan vad en affärsmodell är så hade jag nog inte riktigt kunnat svara, och då är jag ändå civilekonom med en magisterexamen. För mig har affärsmodellen varit ganska diffus. Men sedan jag bekantade mig med Strategyzers “Business Model Canvas” och jag har haft glädjen att jobba med konsultbolaget Auxentum, som jobbar med hållbara affärsmodeller, har min förståelse ökat.

Enligt Stratgyzer definieras en affärsmodell som:

“A business model describes the rationale of how an organization creates, delivers, and captures values.”

Om affärsplanen beskriver “vad” så är affärsmodellen mer inriktad på “hur”. Hur ska företaget nå uppsatta mål? Hur ska företaget förverkliga sin affärsidé? Hur ska företaget generera intäkter och (för)bli lönsamt?

En affärsmodell kan ses som operativt ramverk som synliggör och kommunicerar hur ett företag genererar värde för sina kunder, arbetar med partners, kanaliserar kapital, använder resurser, utnyttjar teknik, bygger produkter eller tjänster, hanterar kostnader och söker nya möjligheter.

En affärsmodell synliggör och beskriver bland annat:

 • Hur företaget skapar värde för sina kunder
 • Vilka produkter eller tjänster den erbjuder marknaden
 • Vilka intäktsströmmar företaget har och hur de fungerar (t.ex. webbplats)
 • Affärsverksamheten och rättsliga begränsningar (t.ex. licensbegränsningar)
 • Hur företaget arbetar med partners (t.ex. leverantörer och kanalpartners)
 • Kostnadsstrukturer och hur företaget tar ut resurser (t.ex. råvaror, humankapital)
 • Hur företaget utnyttjar teknik (t.ex. IoT, sociala medier)

De affärsmodeller jag har sett har arbetats fram och beskrivits med så kallade “canvases”, eller dukar. På ett sätt frigör denna visuella representation av en affärsmodell kraften i hela organisationen då i stort sett vem som helst kan vara med och diskutera den. Det är inte fallet med en affärsplan, som är mer “akademisk” i sin utformning.

Affärsmodell visar hur ni ska uppnå målen i affärsplanenJust denna fördel, att affärsmodellen kan göras mer visuell, är något som Tony på Auxentum lyfter fram. Han menar att affärsmodeller, när de används rätt, skapar ett gemensamt språk för hela organisationen. Han menar att det gemensamma språket är en förutsättning för lyckad tillväxt, för om vi inte pratar om samma saker, hur ska vi då kunna samarbeta?

Hur hänger affärsmodell och affärsplan ihop?

Jag ser affärsplanen som ett mer akademisk produkt, som har sin tilltänkta målgrupp. Lite tillspetsat är den till för de som är mer intresserade av siffror och “vad” som ska uppnås.

Baserat på affärsplanens ramar och förutsättningar kan vi ta fram en affärsmodell som beskriver “hur” vi ska uppnå de mål som satts upp. Utfrån affärsmodellen kan företag sedan formulera strategier, takitker och operationella planer.

En stor fördel med affärsmodellen är den hjälper företag och organisationer att skapa ett gemensamt språk, så att alla förstår och pratar om samma sak när vi pratar om “produkt”, kundsegment, processer etc.

Vill du veta mer om affärsmodeller

Lär dig mer om affärsmodeller i boken "Business Model Generation"Om du vill veta mer om affärsmodeller kan jag varmt rekommendera boken “Business Model Generation” från Strategyzer. Det är nästan som en bildbok för företagare och entreprenörer. Väldigt lättläst och pedagogisk.

En svaghet, om man nu kan kalla det för det, är att boken är ganska strategisk i sin natur. Här kommer Auxentum in med sin lite mer handgripliga approach, där de har vidareutvecklat Strategyzers dukar med fler steg och med ett större fokus på hållbar affärsutveckling.

Gästinlägg med hjälp av Artificiell Intelligens

I mitt jobb som frilansande marknadsförare skriver jag en hel del texter. Mycket av det jag skriver på engelska fungerar som intern kommunikation eller som första utkast för kunden att jobba vidare med; det är ofta enklare att redigera en text än att skriva den från början. 

Jag har nu skrivit en SEO-optimerad text om “virtual ring try-on SDK” som också blivit publicerad. Texten handlar om fördelarna med att kunna prova ringar “virtuellt”.

Jarvis är min skrivassistent

Det som är lite fascinerande med denna text, förutom att det är en ganska komplex produkt, är att jag har skrivit den med hjälpa av artificiell intelligens.

Jag har använt Jarvis.ai för att skapa och redigera delar av texten.

Lite kortfattat beskrev jag för Jarvis vad texten ska handla om så börjar han spotta ut innehåll. Jag granskar och redigerar sedan innehållet. Sedan skapar Jarvis nytt innehåll som jag granskar och redigerar. Så fortsätter det och på under 2h har jag skrivit en engelsk text på 1020 ord.

Grammarly är min redaktör

Med texten går jag sedan vidare till Grammarly, som kan liknas vid en språkgranskare och redaktör. Grammarly hjälper att göra texten grammatiskt korrekt och ger tips för att göra så att texten flyter på lite bättre.

Som konsult vill jag ju inte bli anklagad för att plagiera, men även detta hjälper Grammarly till med att kontrollera, genom att jämföra min text med det som redan finns publicerat på internet.

Jarvis fungerar även på svenska

Med hjälp av Jarvis och Grammarly har jag alltså skrivit ett blogginlägg 1000 ord på två timmar. Det är ganska imponerande. I detta fall var det en engelsk text, men Jarvis kan även producera texter på svenska. Dessvärre är Grammarly endast på engelska.

Microsoft Word hjälper en del med att tvätta texter på svenska, men det är inte alls på samma nivå som Grammarly förbättrar engelska texter.

Pappas karaktärsdanande sommarlovsbingo

Sommarlovsbingo

Så här till sommarlovet ville jag ha ett sätt att “gamifiera” hushållsarbetet, så att barnen skulle hjälpa mig lite med hushållssysslorna.

Jag skapade därför ett enkelt “bingo” i en 6×6 matris. Varje morgon slår barnen två slag med en tärning och får på så vis en syssla tilldelad. Inget övermäktigt, men lagom skoj och nyttigt.

Både sonen och dottern var överraskande positiva till detta lilla tilltag. När jag skrev om detta på facebook var det flera andra föräldrar som frågade efter en kopia av bingot.

Därför erbjuder jag den här som en gratis nedladdning. Du får min pdf och worddokumentet om du vill ändra innehållet.

[su_button url=”https://www.thomasnorden.se/wp-content/uploads/2021/06/sommarlovsbingo.zip” target=”blank” icon=”icon: arrow-down” download=”https://www.thomasnorden.se/wp-content/uploads/2021/06/sommarlovsbingo.zip”]Ladda ner sommmarlovsbingot (.zip)[/su_button]

 

 

Telefon som extern skärm+telepromter ger bättre möten

Bättre möten på Zoom och Teams

Om du är som jag under videomöten så brukar din blick allt som oftast att vandra till dig själv. Detta kan vara extra problematiskt om du har en extern kamera, i mitt fall en DSLR. Man uppträder som lätt oengagerad när blicken inte är på mötesdeltagarna.

Men jag har hittat en ganska fiffig workaround. Min lösning består av:

Duet Display gör din telefon till en extern skärm. Det innebär att du kan spegla innehållet från till Zoommöte till telefonen och stoppa in den i telepromptern. I bilden ovan ser du min kamera med telepromter, dock utan telefon.

Vips, nu kan du stirra rakt in i kameran och samtidigt se “zoom-mötet” – du kan titta rakt in i kameran och verka superengagerad (vilket du förhoppningsvis ändå är), se de andra mötesdeltagarna eller fortsätta att beundra dig själv. Vad du nu föredrar.

Bättre möten på Zoom och Teams

Bättre möten på Zoom och Teams

Det är ju inget snack om saken att onlinemöten är här för att stanna. Men det är skillnad på möten och möten. Med relativt små medel kan du förbättra “produktionskvaliteten” på dina möten och därmed framstå som mer professionell och engagerande. 

I mitt jobb är jag med på flera Zoom- och Teamsmöten i veckan. Jag märkte att jag reagerade positivt, och med lite avundsjuka ska jag erkänna, på de deltagare som hade en finare bild-, ljud- och ljuskvalitet än oss andra. Ja, en bättre produktionskvalitet, helt enkelt.

Inte nog med att jag lyssnade mer engagerat på de som hade bättre kvalitet, men undermedvetet tog jag till mig vad de sade på ett annat sätt än de som hade burkigt ljud och lågupplöst bild.

Jag tror också att “det personliga varumärket” förstärks om du förbättrar din närvaro på Zoom och Teams. Som konsult, där “jag” är produkten är detta något som jag eftersträvar.

Jag började därför undersöka hur jag med små medel kunde förbättra min närvaro på alla möten. Jag tänkte berätta lite om min tekniska setup som den ser ut just nu och vad mina planer framåt är.

Ljud, ljus, bild

Som jag ser det finns det fyra huvudsakliga komponenter som påverkar ”produktionskvaliteten”. Det är främst ljud, ljus och bild.

Ljud

Det sägs att ljud är viktigare än bild när det gäller videoproduktion och presentationer. Vi kan ha överseende med en sämre bildkvalitet, men om ljudet måste vara bra.

Val av mikrofon är avgörande. Du vill ha en mikrofon som passar din röst, ditt arbetsrum och dina användningsområden. Val av mikrofon kan vara riktigt knepigt, tycker jag. Dels för att jag är ovan att köpa in ”ljud”, men också för att det finns så otroligt mycket olika lösningar att välja mellan.

Mikrofonen ska inte fånga upp bakgrundsljud.

Jag har ett hemmakontor och även om jag bor i ett relativt lugnt villaområde så åker det bilar utanför, barn som leker, fåglar som kvittrar och en och annan skällande hund. Detta påverkar val av mikrofon.

Det finns nämligen mikrofoner som är lättplacerade och du kan ställa dem lite var som helst på ditt skrivbord, men de fångar upp ”allt ljud”, även oönskat bakgrundsljud.

Och till oönskat bakgrundsljud räknas även tangentbordstryckningar och glatt fågelkvitter.

Med hjälp av olika inställningar och stöddämpade mikrofonstativ kan du minska bakgrundsljud.

USB eller en mer avancerad XLR

Ytterligare en aspekt som påverkar mitt val av mikrofon är hur pass enkelt eller svårt det är att koppla in den. Det allra enklaste är om du kan koppla in mikrofonen via USB, då kommer du inte att behöva ytterligare utrustning. Men är du ute efter riktgit proffsigt ljud ska du nog ha en mikrofon med en så kallad XLR-koppling, en riktig ljudkabel. Väljer du en sådan behöver du även en omvandlare som kan omvandla det analoga ljudet till digitalt som din dator kan förstå.

Jag står och väljer mellan två mikrofonlösningar

Att köpa en mikrofon är en av de saker som jag har kvar, men jag har kommit ner till två möjliga lösningar.

Den ena är Elgato Wave 3, som är en enkel USB-mikrofon som har fått bra betyg för ljudet, men också för att den är enkel att använda. Ytterligare en fördel med just Elgatomikrofonen är att den fungerar med Stream Deck, som jag använder för att styra kameror, ljus och vad jag visar på mina skärmar.

Den andra mikrofonen jag tittar på är en trådlös mikrofon, australiensiska Röde Go ii. Det är en mikrofon som du kan använda ”som den är” eller så kan du koppla på en lavalier mikrofon, eller en mygga, så att få en ännu mindre och diskret mikrofon.

Ljus

Ljus och bildkvalitet hänger intimt ihop. Ett bra ljus i mötessammanhang är, enligt mig, ett mjukt ljus, rätt ljusstyrka och även rätt temperatur. Allt detta får jag med hjälp av två stycken Elgato Keylight.

Jag märkt att jag har lamporna på relativt låg ljusstyrka under mina möten, men det ger en lagom uppmjukande effekt.

En annan sak som jag gillar med lamporna är att det går att styra dem med Stream Deck, så jag kan enkelt ändra ljusstyrka och ljustemperatur under mötets med en knapptryckning.

Bild

Självklart är bilden avgörande för mötesupplevelsen och många gånger kommer man undan med en webkamera, då de flesta nya kameror håller hög kvalitet, även de inbyggda. Men om du vill ha ett tips som verkligen höjer produktionskvaliteten så är det att använda en DSLR-kamera. Kanske har du redan en och då är chansen stor att du kan koppla in den till din dator.

Men varför en DLSR-kamera? Jo, med rätt lins kan du få till det där sköna, korta skärpedjupet där bakgrunden blir suddig. Jag kunde väcka liv i min gamla Canon 70D som jag kopplade på en 18-200 lins. Här hade jag önskat att jag hade en fast lins med en tystare auto zoom, men den lins jag har får duga tillsvidare.

Har du en iPhone kan du enkelt göra om den till en webkamera med appen EpocCam. Och sitter du GoPro Hero-kamera kan enkelt koppla in den med. Vips kan du växla mellan olika kameror, dels för att få lite omväxling och liv i bildvalet, men också för att visa specifika saker. Kanske ställer du in en kamera på ett whiteboard, en annan på ditt tangentbord och den tredje på dig själv?

Det där lilla extra

När du har ljud, ljus och bild klart är det väl bara att köra igång? Ja, men du kan med små medel komma ännu längre genom att styra din utrustning och att kunna förbättra din presentation med fler kameravinklar, logos, animationer, wipes etc.

OBS Studio

Det finns en gratisprogramvara som heter OBS Studio. Det är en flexibel mjukvara som bland annat gör det möjligt att:

 • Växla mellan olika kameror, om du har det.
 • Lägga på en logga i din bild
 • Lägga på wipes för att göra scenbyten lite mer spännande etc.

Jag använder OBS studio för att lägga på min logga så att den alltid syns i möten och presentationer. Det andra användningsområdet är för att styra vad jag visar; jag brukar växla mellan en helbild på mig själv, en skärm med PowerPoint eller något annat jag vill visa och en kombination av de två; en presentation med en liten infälld bild av mig själv.

Men är det inte krångligt att styra allting? Nej, det är här Elgato Stream Deck kommer in.

Elgato Stream Deck för att styra allt

Elgato Stream Deck är en extern knappsats som du enkelt konfigurerar efter behov. Istället för att hålla på att klicka, knappa på tangentbordet och trassla in dig i inställningar fungerar Stream Deck som en kontrollpanel.

Stream Deck finns i tre storlekar och jag köpte mellanvarianten med 15 knappar. Det är precis lagom. Och får jag slut på utrymme går det att skapa undermapp där man kan lägga till fler knappar och funktioner.

Bättre möten i Zoom och TeamsJag har programmerat den för att i första hand byta mellan vad jag visar och för att styra mina lampor. Det går att använda den till så mycket mer än så, men för onlinemöten gör dessa två funktioner underverk.

En favoritknapp är för att stänga ner Zoom. Då slipper jag det där lite fåniga letandet efter avslutaknappen nere i högra hörnet.

Teknik i all ära

Det spelar givetvis väldigt liten roll vilken teknisk utrustning du har om det du säger inte är vettigt eller om du eller ditt kontor ser ut som sju svåra år.

Mina nästa steg

Mina nästa steg är att bestämma mig för en mikrofon. Jag måste fatta ett beslut relativt snabbt för jag ska snart hålla en onlineutbildning i produktmarknadsföring.

Ett annat köp som står på listan är en green screen. Mest för att jag ska lära mig hur den kan användas.

Verktyg för att skriva bättre texter

Skriv bättre texter med dessa verktyg

Som marknadsförare skriver vi många olika sorters texter. Oavsett om det handlar om copy för en hemsida, ett blogginlägg, annonstext för Google AdWords eller text till ett produktblad eller ett manus till en video så gäller samma ”regel”. Regeln är att skriva så att den tänkte mottagaren förstår vad du vill kommunicera.

Jag sparkar förmodligen in öppna dörrar när jag säger att du måste veta vem mottagaren är för att kunna skriva för dem. Men låt oss säga att du vet det. Och låt oss säga att du vet vad du talar om, att du har något relevant att säga. Det är en jättebra start. Beroende på ditt syfte med texten så ger du den olika disposition, eller struktur.

För att skriva en marknadsförings-, sälj- eller produkttext  behöver den, förutom att anpassas för målgruppen, även ha en tydlig struktur, ett begripligt språk, korrekt stavning och gärna ha en läsbar layout. Att slarva med något av detta kan få negativa konsekvenser och skada ditt varumärke.

Svårt att korrekturläsa sina egna texter

Förhoppningsvis flyter orden fram, men det är nu du ställs inför en utmaning – att korrekturläsa din egen text. Jag tycker att det är lite knivigt att korrekturläsa mina egna texter – jag vet ju vad jag vill säga, så det är lätt att missa stavfel och syftningsfel. Det är också lätt att de egna älsklingar lever längre än vad de borde få göra. Kill’em.

Låt andra korrekturläsa

Om du har tid, möjlighet och resurser kan du låta en kollega läsa igenom din text. Om du inte har några kollegor, eller om de inte har tid, kan du anlita externa redaktörer. Jag har använt mig av frilansare som jag har hittat på Fiverr.com, visserligen mest för engelska texter, men det finns även svenska frilansare som kan korrekturläsa dina texter.

Men det är kanske inte alla texter som lämpar sig för extern korrektur, det kan vara med anledning av budget- eller tidsbegränsningar.

Ett mellanting kan då vara att använda dig av externa verktyg för ”korrektur”

Verktyg för korrektur

Inte helt oväntat finns det olika verktyg som hjälper dig med textkorrektur. Inte heller helt oväntat är utbudet större om du skriver på engelska än om du skriver texter på svenska.

Grammarly

Jag skriver en hel del texter på engelska och ett verktyg som är ovärderligt är Grammarly.com. Trots engelskastudier på universitet, ett år på amerikanskt universitet och nästintill daglig kontakt (på den tiden jag inte var egenföretagare) med utländska kollegor är min engelska långt ifrån perfekt. Men det beöver den inte heller vara för jag använder grammarly.

Om du bara ska ha ett verktyg för engelska texter så välj detta. Det hjälper dig att betygsätta dina texter utifårn syfte och målgrupp och du får riktigt bra förslag som gör att dina texter flyter på bättre. Ett av de fel som jag konstant får korrigera är att jag skriver i “passive tense”. Varje gång jag gör det slår Grammarly mig på fingrarna.

Grammarly finns som fristående app och det integrerar finfint i andra applikationer. Jag betalar gladeligen de 149 USD som det kostar årligen.

Hemingway app

Om du skriver på engelska kan jag varmt rekommendera tjänsten Hemingway som poängsätter din text på en enkel skala. Den visar hur många meningar som är passiva, var du har adverb etc. och allteftersom du redigerar din text uppdateras statistiken.

Som webapplikation är Hemingway gratis, medan desktopversionen kostar 19,99 USD. Med desktopappen får du en tightare integration med bl.a. Microsoft Word. Finns för PC såväl som för Mac.

Yoast

Förvisso inte ett renodlat textverktyg, men om den hjälper dig att skriva bättre texter för webben. Har du en site som bygger på WordPress måste du helt enkelt installera Yoast’s plugin.

LIX-räknare för svenska texter

För oss som skriver på svenska finns www.lix.se som ger en fingervisning om hur pass lätt- eller svårtläst din text är på en sexgradig skala. Du kan klippa in text direkt i appen, granska en URL eller ladda upp ett dokument i textformat.

Texten som du nyss har läst är, enligt lix.se, ”lättläst, skönlitteratur, populärtidning”.

Lix ger även enkla, men i min mening trubbiga tips, på hur du kan förbättra texten.

SEMrush Writing Assistant (SWA)

SEMrush är ett riktigt kraftfullt verktyg för sökmotorsoptimering och annonsering (dock föredrar jag ahrefs.com för de har en större svensk databas). SEMrush har ett tillägg till Google Docs, SEMrush writing assistant, som analyserar din text ur ett SEO-perspektiv, lite som Yoast gör, fast i Google Docs, då.

Som många andra verktyg är användbarheten för svenska texter ytterst begränsad. Och vill du utnyttja tilläggets alla funktioner behöver du även ha ett konto hos SEMrush.

Glöm inte Google translate

Ett verktyg som kan spara dig tid när du översätter texter från ett språk till ett annat är Google Translate, som finns på webben och som app. Det blir inte perfekta översättningar varje gång, men det ger ett bra material att arbetare vidare med.

Om jag inte hinner, orkar eller är på humör för att översätta själv brukar jag kasta in texterna i Google Translate och sedan redigerar jag översättningarna.

Länkar för bättre texter

 • Hemingway app
 • Svenska Skrivregler – en bok som alla bör ha i bokhyllan och bläddra i istället för att kolla instagram
 • fiverr.com har frilansare som kan hjälpa dig med korrekturläsning på engelska
 • En duktig frilansskribent som jag använder mig av ibland för svenska texter är Anders på Myrdal Media

Verktyg för onlinemöten och workshops – Zoom, Whereby, Miro och Mural

Möten och workshops online med Zoom, Whereby, Miro och Mural

Som för så många andra har en stor del av mitt arbete blivit ännu mer digitalt. Fysiska möten och workshops är till stor del borta. Men de har inte upphört.

Jag kör en hel del möten och workshops med kunder online, nu för tiden. För att klara av dessa använder jag någon form av verktyg för själva ”mötet”, för att kunna prata och se varandra. Sedan använder jag ett för att kunna jobba interaktivt med mina klienter och samarbetspartners.

Jag började med Whereby och Miro

Jag använder i första hand två olika kombinationer. Jag började att jobba med Whereby som mötesverktyg och Miro för brainstorming och workshopsövningar. Båda finns som gratisvarianter.

Jag har personligen inte upplevt någon begränsning med Whereby’s gratisversion, men med Miro stöter du snabbt på begräsningar då du endast kan ha tre tavlor. Nu är det kanske inte något större problem, då den billigaste betalvarianten kostar 8 USD per månad.

Har börjat att använda Zoom och Mural

Jag jobbar just nu som underkonsult i ett projekt där vi ska lansera en ny bildiagnostiklösning. Min uppdragsgivare använder sig av Zoom och Mural, så det var inte mycket att bråka om.

Zoom har en liten inlärningströskel, medan Mural var väldigt enkelt att komma igång med, särskilt om du är bekant med Miro.

Whereby vs. Zoom?

Zoom och Mural känns lite mer ”corporate”, medan jag upplever Whereby och Miro som mer kreativa uppstickare för småföretagare.

Då jag mestadels kör relativt enkla möten och övningar, så jag behöver inte något avancerat så jag klarar mig med Whereby. I sin enkelhet är måhända Whereby lite begränsat för dig som behöver växa. Zoom är mer skalbart, men också aningens mer komplext att använda.

Fördel Whereby

Jag kan tycka att det är lite lättare att bjuda in deltagare till Whereby än Zoom.

Whereby kräver endast en länk som du skickar till de som ska vara med, de behöver inte ladda ner någon app, till skillnad mot Zoom som är lite mer omständigt. Att inte behöva ladda ner en app är särskilt bra för ett kort, första möte då det inte lägger någon direkt belastning på den du bjuder in till mötet. Whereby har dock en app för dig som är på resande fot.

Ytterligare en positiv aspekt med Whereby är att du kan få ett ”brandat” rum, även i gratisversionen.

Fördel Zoom

En fördel som Zoom har över Whereby är att det går att ringa in med telefon till mötet (vilket jag har behövt göra en gång då Com Hems uppkoppling inte alltid är den mest stabila).

Zoom har fler funktioner som kan vara bra för dig i större organisationer; SSO-inloggning, stöd för Webinar, finmaskigare kontroll på inbjudningar och deltagare etc.

Miro vs. Mural?

För de enkla workshops som jag gör, fungerar bägge lösningarna alldeles utmärkt.

 • Ni kan jobba flera personer på samma tavla
 • Du ser vem som gör vad
 • Du kan skapa områden som du snabbt kan zooma till, vilket är kalas om en tavla innehåller olika områden som styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Du kan du fördefiniera dessa områden och snabbt navigera dit
 • Ni kan rösta på postitlappar, vilket krävs vid prioriteringsövningar
 • Det finns en timer för att tidsbegränsa övningar och aktiviteter

Miro har lite fler ”bells and whistles” t.ex. har de stöd för videokonferens i appen och att det integrerar med Whereby, så du kan starta Miro direkt inifrån Whereby vilket gör att allting hänger ihop bättre. Miro har fler funktioner och integrationer, vilket kan vara en fördel, men det gör det också lite mer komplicerat att använda.

Så vad ska man välja? Zoom eller Whereby? Miro eller Mural?

Det tråkiga svaret är att ”det beror på”. Jag tror på enkelhet, så jag tror att jag framöver kommer att fortsätta att använda Whereby, eftersom det är så enkelt för deltagare att hoppa på ett möte.

Jag är lite mer tveksam till hur jag ska göra med Miro eller Mural. I mitt tycke är Miro snyggare, men det är ju bara en smaksak. Mural känns enklare att använda.